جولای 2, 2021

آسیب پذیری شبکه به چه معناست؟

آیا آسیب پذیری شبکه یک راه حل نهایی دارد یا یک بررسی مستمر و بلند مدت نیاز دارد؟