دسامبر 23, 2020

لایسنس Log Analyzer

شرکت پایه ریزان فناوری هوشمند توانایی ارائه لایسنس معتبر ، طراحی و پیاده سازی نرم
دسامبر 25, 2020

لایسنس EventLog Analyzer

مدیریت Log ، Auditing ، IT Compliance برای مدیریت بهینه SIEM اگر شما قصد شناسایی