خانه برچسب نوشته ها پروتکل NetFlow
شبکه تکنولوژی

آشنایی با پروتکل NetFlow و کاربردهای آن در شبکه‌

پروتکل‌ها نقش بنیادی در ارتباطات شبکه دارند؛ آن‌ها الگوها و قوانینی را برای تبادل اطلاعات تعیین می‌کنند و امکان ارسال و دریافت اطلاعات بین دستگاه‌ها را فراهم می‌سازند. پروتکل‌ها به شبکه‌ها اجازه می‌دهند تا به عنوان یک واحد کار کنند و به داده‌ها ساختار و نظم بدهند. بدون پروتکل‌ها، ارتباطات شبکه